Polityka prywatności

Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych


W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU NESTOR Mirosław Kaczmarczyk, ul. Sikorskiego 9, 42-793 Ciasna, NIP 5751027120 (dalej jako „Administrator” lub „NESTOR”). Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail nestorpolska@poczta.onet.pl Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z NESTOR i niektórzy jej partnerzy handlowi, oraz podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:


1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z NESTOR lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;


2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NESTOR, w celach: • statystycznych, • badania satysfakcji klienta, • dochodzenia roszczeń; • marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług NESTOR oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu NESTOR.


3) związanych z inną działalnością marketingową NESTOR i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;


4) podatkowych oraz rachunkowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, ustania celu przetwarzania oraz celów z nim powiązanych, a także nie dłużej, niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane i przetwarzane w celach, o którym mowa powyżej, również przez podmioty współpracujące z NESTOR. Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym. Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem. Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych


1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych.


2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – może Pani/Pan żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.


3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NESTOR.


4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.


5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.


6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Pani/Pana danych osobowych.


7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.


8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail nestorpolska@poczta.onet.pl Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy - innych danych, jest warunkiem jej zawarcia. Ich podanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez NESTOR. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.